Vabimo vas, da si preberete informacije javnega značaja, ki smo jih pripravili za vas.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 • DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Tel.: 01 / 47 901 11
 • Fax.: 01 / 47 901 36
 • E – naslov: ddv.info@guest.arnes.si
 • 1. objava: 1. november 2009
 • zadnja sprememba: 18. 2. 2022

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Podatki o organizaciji zavoda in organigram

 • področje vzgoje in izobraževanja,
 • bivanje v dijaškem domu – dijaki, študentje višjih strokovnih šol, študentje visokošolskih zavodov,
 • druge nastanitve za krajši čas
 • priprava jedi
 • Sedež – Dijaški dom Vič,
  Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01 / 47 901 11
 1. Pedagoško strokovni sektor: vzgojitelji, svetovalna delavka
 2. Gospodarsko upravni in računovodski sektor
  – uprava: ravnatelj, računovodja in knjigovodja, poslovni sekretar
  – tehnična služba: hišnika, snažilke, vratarja, perica
  – kuhinja: vodja kuhinje, kuharice, kuharske pomočnice

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

ravnatelj Rudi Mohorič
uni. dipl. filozof in teolog
tel.: 01 / 47 901 19
E – naslov: rudi.mohoric@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Odvetnica Mojca Neudauer Meglič

E – naslov: mojca.neudauer-meglic@siol.net

 

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )

Sklep o ustanovitvi zavoda

Register predpisov RS
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( Ur.l. RS, št. 75 / 06 )
Pravilnik o normativih in standardih na področju srednjega šolstva ( Ur.l. RS, št. 62 / 10 )
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08 )
Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07 )
Zakon o javnih uslužbencih ( Ur.l. RS, št. 63/07, 65/08 )
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur.l. RS, št. 96/07, 17/08, 58/08, 80/08 )
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. Rs, št. 36/04)
Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 94 / 07 )
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 51 / 06 )
Zakon o splošnem upravnem postopku ( Ur.l. RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 )
Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23 / 99)
 

2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

predlogi predpisov

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po
vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt, Finančni načrt

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

– volitve v svet zavoda
– postopek imenovanja ravnatelja
– postopek sprejema v dijaški dom

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
( povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov )

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– dostop preko spletnega mesta
– fizičen dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

– neformalna zahteva
– formalna zahteva

– prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja )

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– informacije o vpisu v dijaški dom
– informacije o prostih mestih v dijaškem domu
– informacije o pogojih bivanja