Svetovalna služba

Svetovalno delo v Dijaškem domu Vič opravlja Tina Rezar, mag. prof. ped. in nem. in mag. zak. in druž. študij. Pisarna svetovalne službe se nahaja v upravi doma. Za dijake in študente je dosegljiva tudi preko spodaj navedenih kontaktov:

Urnik svetovalne službe

Svetovalna služba v Dijaškem domu Vič je razdeljena na dve poglavitni skupini stanovalcev: dijake in študente, ki nagovarja tudi njihove starše/skrbnike, vzgojitelje, druge strokovne delavce v domu, vodstvo doma in zunanje organizacije. Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba Dijaškega doma Vič izvaja naslednje dejavnosti:

Za dijake:

 • vodenje postopka vpisa in izpisa dijakov,
 • organizacija informativnega dne z dijaki, vzgojitelji, vodstvom in drugimi delavci doma,
 • sodelovanje z vzgojitelji pri organizaciji in vodenju delavnic in raznih interesnih dejavnosti za dijake,
 • vzpostavljanje optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh dijakov,
 • posebna skrb pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, integriranim dijakov ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja in pri poklicni integraciji,
 • upoštevanje splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju dijakov,
 • ugotavljanje in upoštevanje značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo dijaki,
 • podpora pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov in njihovih družin,
 • oblikovanje analiz učnega uspeha dijakov in analiz izrekanja vzgojnih ukrepov ter pohval, priznanj in nagrad,
 • sodelovanje na delovnih, pedagoških, problemskih, oddelčnih konferencah in na strokovnih aktivih,
 • vodenje in urejanje dokumentacije za obravnavo dijakov,
 • nudenje pogovora, ko se dijak znajde v stiski, individualno delo z dijaki in
 • izvajanje inštrukcij iz angleškega in nemškega jezika.

Za študente:

 • vodenje postopka vpisa in izpisa študentov,
 • organizacija in vodenje bivanja študentov v domu,
 • ugotavljanje, svetovanje in odpravljanje problematike,
 • sodelovanje z drugimi institucijami in organizacijami,
 • organizacija in izvajanje rekreacijske dejavnosti v domu,
 • zbiranje, vodenje, obdelava domske dokumentacije,
 • podpora pri reševanju socialno-ekonomskih stisk študentov,
 • organizacija kulturnih, športnih in drugih splošnih koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo študentje in dijaki,
 • skrb za kulturne medsebojne odnose med študenti in dijaki ter drugimi zaposlenimi v domu,
 • nudenje pogovora, ko se študent znajde v stiski, individualno delo s študenti in
 • izvajanje inštrukcij iz angleškega in nemškega jezika.