IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Dijaški dom Vič za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke dijakov, študentov, staršev oz. skrbnikov ter drugih uporabnikov naših storitev, skladno z veljavno zakonodajo. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato smo za vas pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov, ki smo jih povzeli v tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov. 

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Naziv upravljavca: Dijaški dom VIČ Ljubljana
Naslov upravljavca: Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Rudi Mohorič

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
Odvetnica: Mojca Neudauer Meglič, zunanja pooblaščena oseba
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj
Telefon: 02 771 14 55
E-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in na kakšni podlagi?

Obdelava osebnih podatkov je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je
potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za
zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali v
zakonskem interesu upravljavca. Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov
obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon in zaradi izvajanja pogodb o bivanju
v dijaškem domu. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve
(npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za objavljanje
fotografij ipd.) oz. pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za
obdelavo podatkov.

3. Komu posredujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam,
razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja
naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi
sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo
veljavne standarde za varstvo podatkov.

4. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena,
zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali
na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen,
za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oz.
uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oz. so del
arhivskega gradiva.

5. Katere so pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji
nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi
osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev
obdelave oz. izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20
Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi
pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na
podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega
preklica. Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne tudi od
podlage za obdelavo osebnih podatkov. V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas
lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov dijaškega doma ali po elektronski pošti
ddv.info@guest.arnes.si
Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži
pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

6. Razno

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in
avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.