IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Dijaški dom Vič za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke dijakov, študentov, staršev oz. skrbnikov ter drugih uporabnikov naših storitev, skladno z veljavno zakonodajo. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato smo za vas pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov, ki smo jih povzeli v tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov. 

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Naziv upravljavca: Dijaški dom VIČ Ljubljana
Naslov upravljavca: Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Rudi Mohorič

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
Odvetnica: Mojca Neudauer Meglič, zunanja pooblaščena oseba
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Naslov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj
Telefon: 02 771 14 55
E-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke in na kakšni podlagi?

Obdelava osebnih podatkov je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za
zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali v zakonskem interesu upravljavca. Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov
obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon in zaradi izvajanja pogodb o bivanju v dijaškem domu. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve
(npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona, za objavljanje fotografij ipd.) oz. pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

3. Komu posredujemo osebne podatke?

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

4. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oz. uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oz. so del arhivskega gradiva.

5. Katere so pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov?

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oz. izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne tudi od podlage za obdelavo osebnih podatkov. V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov dijaškega doma ali po elektronski pošti ddv.info@guest.arnes.siPosameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

6. Videonadzor

Namen izvajanja videonadzora je varovanje premoženja javnega zavoda, varovanje naših zaposlenih in obiskovalcev ter nadzor vstopa in izstopa iz prostorov.

Videonadzor izvajamo na območju, ki zajema avlo recepcije v dijaškem delu doma, glavni vhod v študentski del doma, avlo v recepciji študentskega dela doma ter dvorišče z vhodom v kolesarnico in kuhinjo. Preko videonadzora se lahko na teh mestih spremlja dogajanje v živo, poleg tega pa se posnetki shranjujejo. Posnetke hranimo največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka. Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci dijaškega doma, v primeru incidentov pa lahko posnetke posredujemo zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

7. Snemanje in fotografiranje dogodkov

Za namene obveščanja javnosti o delu dijaškega doma se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji doma delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira dijaški dom v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

8. Razno

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.